Dile zor gelen tekerlemeler

 

Be birader buraya bak, ba�� bereli burma b�y�kl� bast� bacak bayan
berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci bulu�ta birbirine
dizip Bursa pazar�na indi.

Bir berber bir berbere "Bre berber, gel birader, biz beraber
Berberistan`da bir berber d�kkan� a�al�m." demi�.

Bir pirinci birinci bulu�ta bir inci gibi birbirine ba�lay�p, Perlepe
berberi bast�bacak Bedri ile beraber Bal�kesir pazar�na paras�z giden bu
paytak budala, babas� topal Badi`den biberli bir papara yedi.

Bu �orbay� nanelemeli mi de yemeli, nanelememeli mi de yemeli?

Bu ek�i eski ek�i.

Bu mumcunun mumu umumumuzun mumudur.

Bu pikap, �u pikap, o pikap.
C�ce �inici Celali Hoca gizlice marpu��ular i�indeki z�ccaciyecilere gidip
i�i �ince yaz�l� cicili bicili cam �ubuklar� cepce�izine indirmi�.

�atalca`da ba�� ��banl� topal �oban, �atal sapan yapar satar.

De�irmene girdi k�pek, de�irmenci vurdu k�tek; hem k�tek yedi k�pek, hem
kepek yedi k�pek.

D�rt deryan�n deresini d�rt dergah�n derbendine devrederlerse,
d�rt deryadan d�rt dert, d�rt dergahtan d�rt dev ��kar.

El alem ala dana ald� aladanaland� da biz bir ala dana al�p aladanalanamad�k.

Eller bazlamaland� da, biz bazlamalanamad�k.

G�kten bir damla d��t�, ��p benim aln�ma, ��p anam�n aln�na, ��p benim
aln�ma, ��p anam�n aln�na...

�ki kel k�r kirpinin y�rt�k k�rk�n� di�i kel k�r kirpinin y�rt�k k�rk�ne
eklemi�ler.

�ndim dereye sarul seke teke �epi� tek otlarlar. Dedim ni�in sarul seke
teke �epi� tek otlars�n�z? Dedi bizim sorumuz sopumuz torumuz topumuz
sarul seke teke �epi� tek otlarlar.

�ndim kuyu dibine, sildim, s�p�rd�m, silkindim, ��kt�m.

�t iti itti, bit iti itti, it biti itti. Bit gitti, it gitti. �tti, bitti,
gitti.

�emsipa�a Pasaj�`nda sesi b�z��esiceler.

�u duvar� badanalamal� m� badanalamamal� m�?

�u k��e yaz k��esi, �u k��e k�� k��esi, ortada su �i�esi.

�u yo�urdu sar�msaklasak da m� saklasak sar�msaklamasak da m� saklasak.

Tomarzal� topal �aban, yapar �atar satar saban.

�� tun� tas has ho� ho�af.

�st� �� tasl� ta� sapl� �� tun� tas� �ald�ran m� �abuk ��ld�r�r,
yoksa i� i�e y�z ton sa� kapl� �an� kald�ran m� �abuk ��ld�r�r.

Acaba sar�msaklasak da m� saklasak saman� r> Sar�msaklamasak da m� gelir zaman�
Sar�msaklamasak da gelirse zaman�
Niye sar�msaklayal�m o zaman saman�.

Adem madene gitmi�. Adem madende badem yemi�.
Madem ki Adem madende badem yemi�, niye bize getirmemi�.

AlAl bu takatukalar� takatukac�ya takatukalatt�rmaya .g�t�r, e�er
takatukalar� takatukac� takatukalatmazsa takatukalar� taktukac�ya
takatukalatt�rmadan getir.

Ali�`le Memi� mahkemeye gitmi�, mahkemede mahkemele�mi�ler mi
mahkemele�memi�ler mi?

Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.

K�rk k�p, k�rk�n�n da kulpu k�r�k k�p.

K�rk kanatl�lardan K�rklarelili k�rkayak k�k�rdayarak k�r�k k�rak yerken

k�r�k kanad�na k�r�nt�lar d�k�ld�.

Sizin damda var be� boz ba�l� be� boz �rdek, bizim damda var be� boz ba�l�
be� boz �rdek. Sizin damdaki be� boz ba�l� be� boz �rdek; bizim damdaki
be� boz ba�l� be� boz �rde�e: "Siz de bizim gibi be� boz ba�l� be� boz
�rdeksiniz." demi�.

 

 

Livemsntr.com