Bebek Do�um Kay�t ��lemleri

 

1587 say�l� N�fus Kanununun 74.maddesi uyar�nca, T�rk vatanda�lar�n�n do�an �ocuklar�n� 30 g�n i�erisinde T�rkiye`de kay�tl� bulunduklar� n�fus m�d�rl�klerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu s�re ge�irildi�i takdirde N�fus kanununun 52.maddesi uyar�nca para cezas� uygulan�r. Yurt d���nda do�an �ocuklar�n n�fusa kay�t i�lemleri, vatanda�lar�n ba�l� bulunduklar� Ba�konsolosluklar veya Konsolosluk �ubeleri arac�l���yla yapt�r�labilir. S�z konusu i�lem yapt�r�lmad��� takdirde, �ocuklar T�rk vatanda�� say�lmamakta ve miras i�lemlerinden yararlanamamaktad�rlar. Ayr�ca T�rkiye`yi ziyaretleri s�ras�nda yabanc� vatanda� muamelesi g�rmektedirler. Fevkalade durumda uluslararas� do�um belgesi ile baba veya kanuni vekili T�rkiye`de ba�l� bulunduklar� N�fus M�d�rl�klerine ba�vurarak n�fusa tescil i�lemini yapt�rabilir.

Yabanc�larla evli T�rk vatanda�lar�n�n �ocuklar�na e�iyle anla�arak biri T�rk, di�eri yabanc� olmak �zere �ift isim koyabilirler. Sadece yabanc� isim konuldu�u takdirde, n�fus m�d�rl���n�n, ismin de�i�tirilmesi i�in ikaz etme yetkisi vard�r.

Ana ve baba ayr� dinlerde ise, aralar�nda bir anla�maya vararak �ocu�un dini konusunda karar vermeleri gerekmektedir. Anla�amazlarsa baban�n oyu ge�erlidir.

Ayr�ca, �ocuk 18 ya��n� doldurmas� halinde kendi dinini ve vatanda�l���n� se�me hakk�na sahiptir.

Do�um Tescili i�in Gereken Belgeler

�kametgah�, ba�l� bulundu�u n�fus m�d�rl���ne uzak olan vatanda�lar�n�n yeni do�an �ocuklar�n�n, a�a��da belirtilen belgelerin g�nderilmesi durumunda, posta ile n�fusa kayd� yap�lmaktad�r. Ancak genel uygulama, anne baban�n ya�ad��� yerdeki n�fus m�d�rl���nden ba�l� bulunduklar� n�fus m�d�rl�klerine faks yoluyla kay�t yap�lmas� daha sonra posta yoluyla evraklar�n takibi �eklindedir.

1-Anne veya baban�n n�fus c�zdanlar�.

2-Evlenme c�zdan�,

3-�ocu�un do�um belgesi,

4-��lem ve posta �creti,

5-Anne veya babadan birisinin direkt ba�vurusu.

DO�UM .: (Yeni do�an bebek i�in kimlik ��karma) Gerekli Belgeler: 1- Anne veya Baban�n N�fus C�zdan�(M�racaat edene ait) 2- Do�um Raporu ( Do�um evde olmu� ise gerek yok)

�kametgah�, ba�l� bulundu�u Ba�konsoloslu�a uzak olan T�rk vatanda�lar�n�n yeni do�an �ocuklar�n�n, a�a��da belirtilen belgelerin g�nderilmesi durumunda, posta ile n�fusa kayd� yap�lmaktad�r.

1-Anne veya baban�n n�fus c�zdanlar�.
2-Evlenme c�zdan�,
3-�ocu�un do�um belgesi, (Geburtsurkunde), �ocu�un ba�ka �lke vatanda�l��� var ise o vatanda�l��� belirtir belge ve T�rk�e terc�mesi.
4-7,60 EUR. i�lem ve posta �creti, (toplam 11,75 EUR)
5-Anne ve baban�n pasaport c�zdanlar�
6-�ocuk ayr�ca, annenin pasaport c�zdan�n�n refakat hanesine kaydedilecek ise baban�n, babaya ait pasaport c�zdan�n�n refakat hanesine kaydedilecek ise annenin, herhangi bir Alman noterinde yapt�raca�� muvafakatnamenin g�nderilmesi gerekir.

�nemli!

Yeni do�an �ocu�un 30 g�n i�inde Ba�konsoloslu�a kayd�n�n yapt�r�lmas� gereklidir. E�er �ocu�un do�umu �zerinden 30 g�nden fazla bir zaman ge�tiyse, baban�n veya annenin yukar�daki belgelerle birlikte bizzat Ba�konsoloslu�a ba�vurmas� gerekmektedir.

Do�um i�lemleri i�in baban�n m�racaat� yeterli olup, anne ve �ocu�un gelmesine gerek yoktur. Baban�n olmamas� halinde anne de i�lemleri yapt�rabilir.

Yukar�daki hususlar sadece evlilik i�inde do�an �ocuklar i�in ge�erlidir. Evlilik d���nda do�an �ocuklar�n do�um kay�t i�lemleri farkl�d�r.

Evlilik d��� do�an �ocuklar�n n�fus i�lemleri

a. Evlilik d��� do�an �ocu�un nesep d�zeltmesi:

Medeni Kanunumuzun 247. Maddesi uyar�nca, resmi nikah �ncesi do�up da anne ve babas� daha sonra birbirleriyle evlenen �ocuklar�n do�um kay�tlar�, anne ve baban�n m��terek imzas� ile yap�lmaktad�r. Evlilik i�inde vuku bulan erken do�umlarda, doktor raporu aran�r. Bu takdirde, anne veya babadan birisinin imzas� yeterlidir.

Ancak, evlilik d��� olarak do�mu� ve annenin k�t���ne k�zl�k soyad� ile kay�t edilmi� olan �ocu�un nesebi ana ve baban�n birbirleriyle evlenmesi sonucu herhangi bir ek i�leme gerek duymadan d�zeltilir.

b. Anne ve baban�n her ikisinin de bekar olmas� halinde :

�ocu�un babas�n�n Ba�konsoloslu�un Noter Servisinde yapaca�� 5 n�sha "Babal��� Tan�ma Senedi" ne istinaden baban�n soyad� ile baban�n k�t���ne "evlilik d��� olarak" kaydedilir.

c. Baban�n evli annenin bekar olmas� halinde:

Anayasa mahkemesinin 28.2.1991 tarih ve 1990/15 Esas, 1991/15 say�l� karar� ile, Medeni Kanunumuzun 292. Maddesinde yap�lan k���k bir de�i�iklikle, evli erkeklerin evlilik d���nda do�an �ocuklar�n� yine 5 n�sha d�zenlenecek "Babal��� Tan�ma Senedi" gerekmektedir.

d) Annenin evli olmas� halinde:

Bu durumda, �ocu�un kayd� normal evlilik i�i do�um gibi yap�lmakla birlikte, �ocu�un baba ad� olarak annenin evli oldu�u erke�in ad� belirtilir ve �ocuk kad�n�n evli oldu�u erke�in n�fus k�t���ne kaydedilir. Bu takdirde, anneden durumu belirten bir dilek�e de al�n�r. Ayr�ca, kad�n�n evli bulundu�u erke�e, Ba�konsolosluk taraf�ndan bilgi verilerek, "�ocu�u red davas�" a�mas� telkin edilir.

Kad�n�n kocas�ndan bo�anmas� durumunda ve ba�ka bir erkek ile ili�kisi sonucu iddet m�ddeti i�inde do�um yapmas� halinde de yukar�daki �ekilde kay�t i�lemleri yap�l�r.

Tavsiye: Ancak, bu karma��k i�lemlere sebebiyet vermemek bak�m�ndan, iddet m�ddeti i�inde do�um yapacak olan kad�n�n bo�anma davas� ile ilgili avukat�na dan��arak bu konuda ayr�nt�l� bilgi vermesi ve do�acak olan �ocu�un babas�n�n ba�ka bir ki�i oldu�unun mahkeme karar� i�inde yer almas�n�n sa�lanmas�n� istemesi yerinde olur.

e. Annesi bekar olan ve babas� bulunamayan �ocu�un kayd�:

Medeni Kanunumuzun 290. Maddesi uyar�nca, evlilik d���nda do�an �ocuk, annesi taraf�ndan n�fusa kaydedilebilir. Bu takdirde, ilgili Ba�konsoloslukta yap�lan i�lemler s�ras�nda �ocu�un baba ad� sorulur; anne, baban�n ad�n� s�ylemek zorundad�r. S�ylemedi�i takdirde, anneye a��klamada bulunularak, �ocu�un n�fusa kay�t edilmesinin m�mk�n olmad���, Ba�konsoloslukta kay�t edilse dahi, T�rkiye`deki ilgili N�fus M�d�rl���nce tescil i�lemlerinin yap�lmas�n�n reddedilece�i belirtilerek, �ocu�a baba ad� olarak do�a isimlerinden "Deniz", "Kaya" vb adlar verilmesi �nerilir. Anne bunu da kabul etmedi�i takdirde, kay�t i�lemi yap�lamaz.

f) Her ikisi de ba�ka �ah�slarla evli kad�n ve erke�in m��terek �ocuklar�n�n kayd� :

Bu durumda �ocuk, yukar�da (d) ��kk�nda belirtildi�i �zere, kad�n�n evli oldu�u erke�in n�fusuna, yine evli oldu�u erke�in ad� baba ad� olarak zikredilmesi suretiyle kaydedilir. Daha sonra, kad�n�n kocas�, yine yukar�da (d) ��kk�nda belirtilen y�ntemlerle �ocu�u mahkeme karar� ile reddedip dava sonu�land�ktan sonra ger�ek baba, "Babal��� Tan�ma Senedi" ile �ocu�u kendi n�fusuna kaydettirir.

g) Annenin yabanc� uyruklu olmas� halinde (Almanya i�in) :

Anne bekar ise, erke�in bekar veya evli olmas� babal���n tan�nmas�na bir engel te�kil etmez. Bu durumda, Alman makamlar� do�rudan do�ruya babaya tan�ma yapt�rmaktad�rlar. �ocu�un n�fusa kay�t edilebilmesi i�in T�rk baban�n, ayr�ca i�in T�rk baban�n, ayr�ca T�rk hukukuna g�re de tan�ma yapt�rmas� Babal��� Tan�ma Senedi i gerekmektedir. Bu durumdaki �ocu�un baban�n pasaportuna kaydettirilmek istenmesi halinde, annenin de �ahsen Ba�konsoloslu�a gelerek yaz�l� olarak buna muvakat�n� bildirmesi gerekmektedir.

Evlilik d��� do�an �ocuklar�n do�um kay�t i�lemleri i�in gerekli belgeler:

�lgili b�y�klerin:

- N�fus h�viyet c�zdanlar�
- Pasaportlar�
- �ocu�un: Yerel makamlardan d�zenlenmi� do�um kay�t belgesi

Kaynak: TC D��i�leri Bakanl���

 

 

Livemsntr.com