Hamilelikte Bel F�t���

 

Bel f�t���n�n tedavisi b�t�n d�nyada birtak�m �zellikler arzeder. Hamilelik ise bu konuda baz� zorluklar� beraberinde getiren tamamen �zel bir durumdur. Hamile bir bayanda ilerleyen aylarda kar�n i�inde b�y�yen cenin normalde bele ilave bir y�k olu�turur ve belin biyomekani�ini olumsuz y�nde etkiler. Fakat cenin yava� b�y�d���nden dolay� bel ve s�rt adaleleri ile destek dokular bu geli�meye uyum g�sterirler ve �n k�s�mda yer alan a��rl��� dengelerler.

Bu sebeple gebeli�in ilk aylar�nda yap�lacak risksiz ve hafif egzersizler ilerideki aylarda anne aday�na b�y�k avantajlar sa�lar. Ancak hamilelikle birlikte bel f�t��� da mevcutsa doktor ve hastan�n i�i bir hayli zordur. ��nk� zorluk daha te�his d�neminde ba�lamaktad�r. Net bir te�his i�in gerekli r�ntgen filmi �ekimleri ve bilgisayarl� tomografi tetkiki bebe�e zararl� olabilecek x-���nlar� nedeniyle yapt�r�lamamaktad�r [Mutlak surette gerekli ise manyetik rezonans ile g�r�nt�leme d���n�lebilir]. 

�zellikle ilk �� ayda hastaya ila� da verilememektedir. Bu d�nemde �iddetli bel ve bacak a�r�s� bulunan bir hastayla kar�� kar��ya kalan doktor ger�ekten b�y�k s�k�nt� �ekmektedir. Ancak bu durumda bile yap�labilecek birtak�m �eyler vard�r.

Bel f�t��� bulunan a�r�l� bir hamile hasta �ncelikle mutlak sert yatak istirahatine al�nmal�d�r. �lk �� aydan sonra evde hastan�n beline yap�lan hafif masajlar ve s�cakl�k uygulamalar� k�smen de olsa rahatl�k sa�layabilmektedir. Ayr�ca doktor kontrol�nde kar�n kaslar�na y�nelik egzersiz program� da uygulanabilir. M�mk�n mertebe hasta rahatlat�larak ve f�t���n daha fazla ilerlemesine engel olacak tarzda tedbirler al�narak bu kritik dokuz ay�n atlat�lmas� temin edilmelidir.

Do�um esnas�nda, n�ro�ir�rji uzman� doktor ile hastay� takip eden kad�n hastal�klar� ve do�um uzman� son durumu bir kez daha beraberce de�erlendirerek normal do�um ile sezaryen aras�nda karara var�rlar. Do�umdan sonra ise hasta tekrar ele al�narak normal �artlarda te�his ve tedavi metodlar� uygulan�r ve kesin netice de o zaman elde edilir.

Do�um ne �ekilde olursa olsun (sezaryen veya normal do�um) do�umdan sonra kar�n kaslar� gev�emi� halde olaca��ndan, lohusal�k d�neminde hasta kar�n adalelerini g��lendirici egzersiz programlar�na al�nmal�d�r. Hamile bir bayanda bel f�t��� varsa ve mutlak surette ameliyat gerekiyorsa, bu giri�im spinal anestezi ile ger�ekle�tirilmelidir. 

 

 

Livemsntr.com