Windows Live Messenger Linux de Nasil �al���r

 

linux msn

Evet uzun zamand�r fazla bilgi verilmeyen �nemli bir konu hakk�nda bir makale yaz�yoruz.

Konumuz Linux i�letim sisteminde Windows live messengeri a�mak. Ancak bir �ok linux kullan�c� Live Messenger yerine aMSN ad�ndaki program� kullanmakta. aMSN Live Messengere �ok benzemekte ve olmas� gereken ana �zellikler ve men�ler bulunmaktad�r. Asl�nda u�ra�mak istemiyorsan�z bu program� kullanabilirsiniz. Programlar sayfam�zda aMSN bulunmaktad�r. Programlar sayfam�za girip y�kleyebilirsiniz.

�imdi size linuxde Live Messenger nas�l �al���r anlatal�m  :

�ncelikle sisteminizde Wine y�kl� olmas� gerekiyor. E�er Pardus kullan�yorsan�z PiSiyi kullanarak arama yap�n ve y�kleyin. Ubuntu kullan�yorsan�z da Synapticle y�kleyebilirsiniz... Wine� y�kledikten sonra baz� Windows k�t�phanelerini y�klememiz gerekiyor. ��te o k�t�phanelerin isimleri :

corefonts, flash, gecko, gdiplus, msls31, msxml3, riched20, riched30, tahoma, vcrun6, vcrun2003, vcrun2005, vcrun2005 sp1, vcrun2008

Wine bilgisayara indirmek i�in buraya sa� t�klay�p farkl� kaydedin. Kaydetti�iniz dosyay� Ev Dizininize kaydetseniz daha kolay uygulanabilirlik a��s�ndan daha iyi olur. �imdi s�ra geldi bu indirdi�imiz beti�i �al��t�r�p, a��lan pencereden de yukar�daki sayd���m�z k�t�phaneleri se�ip y�klemeye.

Bir konsol penceresi a��n ve sh winetrick yaz�n. Gelen pencereden yukar�daki ismi ge�en k�t�phaneleri y�kleyin. Belirtilen t�m k�t�phaneler y�klenince s�ra geldi WLM yi y�klemeye. WL-setup.exe gibi �evrim i�i y�kleme dosyalar� �uan i�in y�klemede kullan�lam�yor. Onun yerine yerel y�kleme (�evrim d��� y�kleme) dosyalar�ndan yapaca��z. Bunu googleda bulabilirsiniz. Hatta �uradada bulabilmeniz m�mk�n: Program Files/Common Files/WindowsLiveInstallar/MsiSources. Buran�n alt�ndaki dosya �u: Install_{508CE775-4BA4-4748-82DF-FE28DA9F03B0}.msi ��te bu dosyay� y�kleyece�iz... ��te �u emirle:

msiexec /i ~/.wine/drive_c/Program Files/Windows Live/Messenger/Install_{508CE775-4BA4-4748-82DF-FE28DA9F03B0}.msi

Y�klendikten sonra wine ayarlar�n� a��n (ALT+F2 > winecfg) Uygulama Ekleye t�klay�n ve ".wine/drive_c/Program Files/Windows Live/Messenger" yolundaki msnmsgr.exe dosyas�n� win2000 i�in se�in ve Tamam diyin. �imdi winebootu �al��t�r�n (konsol a��n ve wineboot yaz�n) ve giri� i�in yapman�z gerekenleri yap�n...

��te Ekrandaki Live Messenger G�r�nt�s� :

live messenger linux

 

 

Livemsntr.com